top of page
DK Version
Vilkår og betingelser for håndtering af dit CV hos FlexPeople

Ved at udlevere dine CV-oplysninger til FlexPeople, accepterer du nedenstående vilkår og betingelser:

 

De oplysninger, du giver FlexPeople ved hjælp af f.eks. e-mail, telefon og/eller interviews, kan blive gemt i FlexPeople-databasen, indtil du beder os om at slette dine data. Databasen er fysisk placeret hos AWS i Frankfurt og følger den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) vedrørende registrering af oplysninger.

 

Hvis du af en eller anden grund ønsker dine data fjernet, kan du sende en e-mail til rekruttering@FlexPeople.dk og bede om at få slettet dine oplysninger.

 

Hvis det forholder sig sådan, at du ikke ønsker at blive kontaktet vedrørende projekter i en periode, kan du alternativt vælge at sende en e-mail til rekruttering@FlexPeople.dk og kræve at blive registreret som 'inaktiv konsulent'. I dette tilfælde bliver du ikke længere rutinemæssigt kontaktet, men dine data vil blive opbevaret, og du kan altid bede om at få din profil genaktiveret ved at sende en e-mail til rekruttering@FlexPeople.dk.

 

Indtast venligst ikke nogen følsomme personlige oplysninger såsom din religion, race, politiske holdning, fagforeningsmedlemskab, seksuelle orientering eller helbredsoplysninger, da denne type oplysninger ikke må gemmes i FlexPeople-databasen.

I nogle tilfælde kan der være undtagelser, hvor visse følsomme oplysninger skal gives i forbindelse med kontraktlige forpligtelser.

 

Kunder kan kræve en eller flere af følgende oplysninger som betingelse for en kontrakt, som du i så fald skal levere og tillade os at opbevare i op til et år til videresendelse til kunden, hvis det ønskes:

 

• Bevis for en ren straffeattest

• Foto

• ID

• Kopi af eksamensbeviser

• Referencer fra tidligere engagementer

• Internettjek af fx de første fem sider af Google-søgning på dit navn

• Andre valideringer af CV-oplysninger

• Kontrol af sanktionsliste (FN, Storbritannien, USA, EU)

 

Du kan som konsulent til enhver tid og uden forklaring kan vælge at stoppe samarbejdet - enten ved at bede om at få slettet dine data og/eller spærre dit CV fra søgninger ved at sende en e-mail til rekruttering@FlexPeople.dk.

 

Til self-billing og kontrakter kan vi bede om bankkontooplysninger og eventuelt dit CPR-nummer for at lave bindende kontrakter og håndtere betalinger.

 

FlexPeople sourcing-afdelingen kan redigere dine oplysninger, både for at hjælpe dig med at opdatere din profil og for at optimere dit CV inden videresendelse til kunden. Du kan altid bede om at se den seneste version af dit CV ved at sende en e-mail til rekruttering@FlexPeople.dk.

 

Når kunder kontakter FlexPeople med behov for en konsulent, og dine kompetencer matcher deres forespørgsel, kontakter FlexPeople dig for at bekræfte, at du er tilgængelig og interesseret i det pågældende projekt. At du afviser et projekt betyder ikke, at FlexPeople undlader at kontakte dig vedrørende andre projekter - medmindre, du meddeler os, at du ikke ønsker at blive kontaktet vedrørende andre projekter. Hvis du accepterer, vil dit FlexPeople-CV blive sendt til kunden til gennemgang. Vores kunder har ikke selv adgang til at søge i vores database med konsulenter.

 

Dit navn, adresse, e-mail, billede, fødselsdato og CV-data vil aldrig blive givet til kunder eller andre uden for FlexPeople-netværket uden at have indhentet dit samtykke. (For at blive solgt ud på et projekt, skal vi sende dit CV til kunden, og du skal i det mindste give dit mundtlige samtykke).

 

Kunder, som har modtaget dit CV, eller som du engang har fået en FlexPeople-kontrakt hos, kan også have adgang til dit navn, stilling, billede og dit opdaterede FlexPeople-CV i op til fem år.

 

Det er valgfrit at uploade et billede, så hvis du ikke vil have det vist på CV'et eller til kolleger, så skal du ikke uploade et.

 

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du beder om at blive slettet (eller indtil ti års inaktivitet), da vi forventer, at du bliver opgave- eller jobsøgende igen, når en opgave / et job er slut.

 

Du kan bede om at få eksporteret dine grunddata og eget uploadede CV, men dit FlexPeople CV vil blive redigeret og optimeret i samarbejde med vores medarbejdere til konkrete projekter og anses derfor for at være FlexPeoples ejendom.

Terms and condition when submitting your CV to FlexPeople.

 

By joining the FlexPeople community and handing over your CV information, you are agreeing to the terms and conditions below:

The information you enter on this site and provide to FlexPeople in any other ways such as via email, phone and/or interviews, may be stored in the FlexPeople database until you ask us to delete your data. The database is physically located in AWS’ data center in Frankfurt, Germany, and follows the General Data Protection Regulation (GDPR) regarding the registration of information.

If, for some reason, you want your data removed, you can send an email to rekruttering@FlexPeople.dk and ask for your data to be deleted.


Alternatively, if your circumstances are such that you do not want to be contacted about projects for some time, you can to send an email to rekruttering@FlexPeople.dk and require that your status is switched to 'inactive consultant'. In this case, you will no longer be routinely contacted, but we will keep your data, and you can always ask us to have your profile re-activated by sending an email to js@FlexPeople.dk or hkc@FlexPeople.dk.

Please do not enter any sensitive personal information such as your religion, race, political stance, union membership, sexual orientation or health information since this type of information must not be stored in the FlexPeople database.
Exceptions may occur if certain sensitive information is required in connection with contractual obligations:

Clients may demand one or more of the following as a condition for a contract, in which case you need to supply this information and allow us to store it for up to a year for the purpose of forwarding it to the client if requested:

  • Proof of a clean criminal record

  • Photo

  • ID

  • A copy of diplomas and/or certificates

  • References from prior engagements

  • Internet check, for example of the first five pages of a Google search of your name

  • Other validations of the data in your CV

  • Sanctions List Checking (UN, UK, US, EU)

You can, at any time and without providing an explanation, choose to stop your cooperation with us, either by deleting your data or blocking your CV from searches.

For self-billing and contracts, we can ask for bank account information and possibly local social security numbers to make binding contracts and handle payments.
 

The FlexPeople sourcing department may edit your information, both to assist you with updating your profile and to optimise your CV before forwarding to the client. You can always ask to see the latest version of your CV by emailing a request to rekruttering@FlexPeople.dk.

When clients contact FlexPeople in need of a consultant, and your competences are a good match, FlexPeople will contact you to ascertain whether you are available and interested in a given project. Rejecting a project proposal does not mean that FlexPeople will not contact you regarding other projects - unless you have let us know that you do not want to be contacted regarding other projects. If you accept, your FlexPeople CV will be sent to the client for review. Our clients do not have access to search our consultant database.

Your name, address, email, picture, date of birth and CV data will not be given to clients or others outside the FlexPeople network without obtaining your prior consent. (In order to place you in an assignment or a job, we have to send your CV to a given client, and you will have to give your consent, either verbally or in writing.)

 

Clients to whom your CV has been sent, or with whom you were once placed on a FlexPeople contract, may also have access to your name, role, picture and your updated FlexPeople CV for up to five years.

Uploading your picture is optional so if you do not want it on your CV, you should not upload it.

We keep your information until you ask for it to be deleted (or until ten years of inactivity) as we expect you become assignment- / job-seeking again at the end of an engagement. Setting your 'available from' data correctly or changing your status to 'passive' will reduce personal contacts from us regarding assignments / jobs until you are next available.

You can ask us to send your basic stored data and have the CV you have uploaded exported and sent to you, but your FlexPeople CV will be edited and optimised in cooperation with our employees for specific projects and is therefore considered FlexPeople property.

UK Version
bottom of page